ازبکستان کې له افغانستان سره د مرستو لپاره لوژستیکي مرکز جوړ شوی

ازبکستان کې له افغانستان سره د مرستو لپاره لوژستیکي مرکز جوړ شوی د خوړو نړيوال سازمان…